German Navy Baden-Wurttemberg-class frigate FGS Baden-Wurttemberg

German Navy Baden-Wurttemberg-class frigate FGS Baden-Wurttemberg

German Navy Baden-Wurttemberg-class frigate FGS Baden-Wurttemberg (F222) leaving Hamburg, Germany – June 29, 2020Hamburg